Tisztelt Érdeklődő!
INGYENESEN elkészítem lakásbiztosításának díjkalkulációját, amelyet emailben küldök meg Önnek. Ehhez kérem töltse ki a lenti kérdőívet. Adatai biztonságban vannak, azt kizárólag jelen kalkuláció elkészítéséhez használom fel. (Adatkezelési tájékoztató)

Az adatok megadása kb. 10 percet vesz igénybe. A kérdőív kitöltése nem minősül szerződéskötésnek, az kizárólag a díjkalkuláció elkészítéséhez szükséges! Ön a kalkuláció adatait megismerve dönthet arról, hogy szeretne-e szerződést kötni vagy sem.


1. SZEMÉLYES ADATOK2. BIZTOSÍTANI KÍVÁNT INGATLAN ADATAI

3. VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK


AZ ALÁBBIAKBAN KI TUDJA VÁLASZTANI AZOKAT A FEDEZETEKET, AMELYEKET AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEN SZEREPLŐ ALAPBIZTOSÍTÁSOKON TÚL A LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁNAK RÉSZÉVÉ KÍVÁN TENNI.
A biztosító a választott limitig megtéríti a biztosított állat(ok) baleset vagy betegség miatti költségeit: gyógykezelésével összefüggő állatorvosi munkadíj, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díja, a biztosított állat gyógykezelésével összefüggő műtét során az állat szervezetébe kerülő implantátum ára, valamint a biztosított állatot kezelő állatorvos által az állatnak közvetlenül beadott diagnosztikumok és gyógyszerkészítmények ára. A jelen biztosítás szempontjából nem tartoznak az állatorvosi kezelési költségek körébe az alternatív gyógyászati módszer alkalmazásával kapcsolatos költségek, még akkor sem, ha azt szakképzett állatorvos nyújtja. Baleset az olyan előre nem látható véletlenül bekövetkező esemény, ami a biztosított kutya, macska sérülését, betegségét, illetve elhullását okozza. Balesetnek minősül a mérgezés, a különféle tárgyak – idegentest – lenyelése is. Betegségnek minősül a szerződésben meghatározott kockázatviselés kezdetét követően kialakult betegség az élő szervezet életfolyamatainak abnormális állapota, az egészség ellentéte, a szervezet egyensúlyának felborulása. Betegség a test olyan állapota, amely testi fájdalomban vagy valamely funkció rendellenes működésben nyilvánul meg. A biztosítás arra az állatra terjed ki, amely a kár bekövetkezésének időpontjában már betöltötte a 4 hónapos életkort, de még nem töltötte be a születésétől számított 7. életévet, és amelyet elektronikus (mikrochipes) állatazonosító rendszer alkalmazásával megjelöltek ésamely, ha még nem érte el az egy éves életkort, akkor 4 hónapos életkorig legalább két alkalommal gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek és megkapta az előírt és a kornak megfelelő oltásokat. Ezek az oltások az alábbiak:kutya esetén: szopornyica, Rubarth-kor (kutyák fertőző májgyulladása), leptospirosis, parvovirosis, veszettség ellen;macska esetén: rhinotracheitis (herpeszvirus okozta légcsőgyulladas), panleukopenia és calicivirusos nátha ellen.amely, ha már elérte az egy éves életkort, akkor 1 éves kor után egy éven belül megkapta a szükséges emlékeztető oltásokat (veszettség elleni oltás és a kombinált oltás) és gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek. Ha ebbe az időszakba beleesik az előző pontban felsorolt oltások valamelyike, akkor annak megléte szükséges. Nem téríti meg a biztosító az alábbi állatorvosi kezelések költségeit: amelyet a biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnése után végeztek; amelyet a kockázatviselés kezdete előtt kezdődött betegséggel, annak kiújulásával, vagy bekövetkezett balesettel kapcsolatban végeztek; a betegségeket megelőző (preventív) állatorvosi beavatkozások (pl. védőoltások, külső és belső élősködők elleni kezelések) és vizsgálatok; az ivartalanítási műtét (kivéve, ha az ivartalanítási műtét elvégzése betegség miatt válik közvetlenül indokolttá); a kozmetikai jellegű beavatkozások, műtétek (pl. fül- és farokvágás, fogkezelés és -pótlás, karmok eltávolítása); a szervátültetés és a szervátültetéshez kapcsolódó kezelések;az állat viselkedési problémájával, annak kezelésével, valamint az állat képzésével kapcsolatos kezelések; az állat túlsúlyának és az abból származó betegségeinek kezelése, kivéve, ha a túlsúlyos állapot maga is egy diagnosztizált betegség következménye; a bejelentési kötelezettség alá eső betegségek – ilyen például a veszettség – kezelése; az idegen tárgy lenyeléséből származó állatorvosi kezelés, ha nem telt el legalább tizenkét hónap a korábbi ilyen kárbejelentéstől. Nem téríti meg a biztosító: azon betegségekre vonatkozó költségeket, amely betegségek ugyanabból a körülményből fakadnak, amelyekre már nyújtott szolgáltatást a biztosító;az állatorvos kiszállásának költségét, kivéve, ha az állatorvos igazolja, hogy az állat szállítása súlyosan veszélyeztetné a kisállat egészségét; az állatorvos által felírt gyógyszerek, gyógykészítmények költségét (kivéve, ha ezek az orvosi ellátással egyidőben kerültek a biztosított állatnak beadásra); az állatorvosi kezeléshez kapcsolódó speciális étrend és diéta költségeit;azon állatorvosi tevékenységek azon költségeit, amely nem képezi a kezelés lényegi részét – ilyen például az állat állatorvoshoz szállításának költsége; a kisállat eutanáziájának költségeit, kivéve az állat megszüntethetetlen vagy csak hosszú időtartamú kezeléssel megszüntethető szenvedése esetében; a baleset miatti elpusztulás igazolására szolgáló állatorvosi kórlap kiállításának költségét; azokat a költségeket, amelyek olyan balesetből vagy betegségből származnak, amelyeket a biztosított, vagy a biztosított által az állat gondozásával megbízott személy szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága idézett elő; a 2. számú mellékletben szereplő fajtadiszpozíciós megbetegedések, örökletes terheltségek és állapotok kezelése során felmerülő költségeket.
A biztosító megtéríti azokat a biztosított által szerződésen kívül okozott vagyoni károkat (beleértve a személyi sérülésből eredő vagyoni károkat is), amelyeket a biztosított kutyatartói minőségében okoz és ezzel a károkozással a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A biztosító nem nyújt fedezetet a személyiségi jogok megsértéséből eredő nem vagyoni sérelemért (sérelemdíj), valamint nem terjed ki jelen felelősségbiztosítás a biztosítottat terhelő eljárási és jogi képviseleti költségekre, kamatokra. Kutyatartói minőségben járműben, kerékpárban okozott károk kizárólag abban az esetben térülnek, amennyiben az állat és a jármű, kerékpár között közvetlen fizikai kapcsolat jött létre (harapás, rúgás, ütközés, stb.) és a kár ezzel közvetlen vagy az ebből kiinduló okozati és szükségszerű összefüggésben keletkezett. Nem téríti az okozott kárt a biztosító: ha a kutyát a tulajdonos nem az állattartásra vonatkozó rendeletekben meghatározottak szerint tartotta és ez okozati összefüggésben van az okozott kárral; amennyiben a biztosított kutyája által növényi kultúrákban okozott kár; jogszabályi tilalom ellenére tartott kutyák által okozott kár;olyan kutya által okozott kár, amelyet elektronikus (microchipes) állatazonositó rendszerrel nem jelöltek meg.
A biztosítás kiterjeszthető a temető nyilvántartása szerint a biztosított(ak) tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő, beazonosítható módon megjelölt síremlékekre és kriptákra. A biztosító a választott biztosítási összegig megtéríti a biztosított vagyontárgyak (sírkő, kripta) károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit az alábbi biztosítási események esetén: tűz, füst- és koromszennyeződés; robbanás; villámcsapás; villámcsapás másodlagos hatása; vihar; felhőszakadás; jégverés; hónyomás; árvíz; földrengés; kő- és földomlás; ismeretlen építmény, üreg beomlása; idegen tárgy rádőlése; betöréses lopás, rablás; vízkár ;beázás által okozott kár. A szolgáltatás kiterjed továbbá a biztosítottak szempontjából idegen személyek által, a biztosított vagyontárgyban rongálással, vandalizmussal okozott károkra is. A biztosító a károkat a szerződésben meghatározott káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti összeghatárig téríti meg, amely a szerződés létrejöttekor 50 000,- forint. Biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások: - a sír (kripta) emberi erővel, illetve segédeszköz használata nélkül mozdítható – nem fixen rögzített – dekorációjában, kegyeleti tárgyaiban (váza, növénytál, mécses-tartó, koszorú, művirág, pad, stb.) keletkezett károk, - a sír (kripta) üvegfelületében, üvegezésében keletkezett károk, - növényekben (telepített, vágott) keletkezett károk, - a sír (kripta) avultságával, karbantartásának elmulasztásával összefüggő károk, - feliratok kopása, lopása, rongálása, - talaj ráesése vagy beomlása által okozott károk, - süllyedés miatt keletkezett károk, - koszolódás, viasz folyása miatt keletkező károk, - növényi és állati eredetű szennyeződés (pl.: mohásodás, állati ürülék) miatt keletkező károk, - nem megfelelő módon, eszközökkel, vagy vegyi anyagokkal történt tisztításból eredő károk, - a temető igazgatósága vagy általa bármilyen temetői tevékenység végzésére megbízottak által okozott károk, - sírkőkészítő, temetkezési társaság tevékenységéből eredő, illetve temetéssel kapcsolatban keletkezett károk.
A biztosítás fedezetei kiterjeszthetőek a megújuló energiaforrást alkalmazó vagyontárgyakra. Energia megtakarítást eredményező berendezések, felszerelések például: - az esővíz hasznosítást alkalmazó berendezések; - napkollektorok, hőszivattyúk, napelemek, geotermikus kutak és berendezéseik, szélerőművek, illetve szélturbinák; - apríték kazán, pellet kazán, faelgázosítók, biomassza, valamint biogáz tüzelésű hőenergia-termelő berendezések; - éjszakai melegvíz előállítást végző berendezések, fűtésoptimalizálást segítő berendezések, rekuperátorok (hővisszanyerő szellőztető készülék). Nem biztosítható a tartón elhelyezett szélkerék, propeller formájában, amelynek az áramtermelő meghajtókerék tengelyének talajszinttől mért magassága meghaladja a 4,5 métert. Szemle szükséges 20 millió Forint felett.
A biztosító a választott kártérítési limitig megtéríti a biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény miatti károsodásának helyreállítási vagy pótlási költségeit. Építés esetén a biztosított tulajdonát képező építőanyagokban, építőgépekben okozott kár vagy felújítás esetén a biztosított épület korszerűsítési, bővítési munkáinak végzésével okozati összefüggésben, előre nem látható módon, balesetszerűen, a biztosított lakó-, melléképületben és építményekben keletkezett dologi károkat. Felújításnak minősül a bővítéssel, a rendeltetés megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, illetve az elhasználódott vagyontárgy eredeti állagát szolgáló felújítás is, kivéve, ha az a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási munka, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni. A biztosító szolgáltatásának feltétele, hogy a biztosított lakóépület a felújítási, bővítési munkák kezdetekor rendeltetésének megfelelő állapotban legyen, valamint, hogy az építési munkákra vonatkozó szükséges biztonsági intézkedéseket megtegyék. A felújítási, bővítési munkák során szükségessé váló biztonsági intézkedések költségei nem kerülnek térítésre. Biztosítással nem fedezett események és károk, kizárások és korlátozások: Bármely következményi kár, beleértve a kötbér, késedelem, nem teljesítés vagy szerződésmegszüntetés miatti veszteség; hibás tervezés miatti veszteségek és károk; melyek azért következtek be, mert az építtető vagy építő magatartása műszaki irányelveket, szabályozást vagy a szakmára érvényes törvényes vagy hatósági előírásokkal kapcsolatos szabályokat sért meg; melyek olyan építőelemek, építőanyagok vagy alapanyagok használatából származnak, amelyeket nem vizsgáltak meg az érvényben lévő hatósági előírásoknak megfelelően, vagy amelyeket az előírás szerinti vizsgálat során az illetékes hatóság kifogásolt, vagy forgalomba hozatali engedély nélkül árusítanak; az alapbiztosításban felsorolt biztosítási eseményeken kívüli időjárási hatások miatt bekövetkező károk; használaton kívül helyezés miatt bekövetkező elhasználódás, tönkremenetel, korrózió, oxidáció és értékcsökkenés; betöréses lopásnak nem minősülő lopáskárok és olyan veszteségek és károk, melyek a rész-, illetve a teljes átadás vagy elszámolás során derülnek ki; használt építőanyagok ismételt beépítése; azok a szabadban tárolt, beépítésre váró építőanyagok, amelyek nedvességre érzékenyek.


4. DÍJFIZETÉSI ADATOK ÉS KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSÍTÓ LEHETŐSÉGEK

Az űrlap kitöltése nem minősül szerződéskötésnek vagy ajánlattételnek. Az adatok megadása az ajánlati dokumentum elkészítéséhez szükséges. A weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi irányelveit ezen a linken ismerheti meg.